Официални правила за провеждане на игриОфициални правила и общи условия за провеждане на игри на Facebook & Instagram страницата на Ресторанти La Pastaria

 

Игрите, провеждани на Facebook & Instagram страницата на Ресторанти La Pastaria се организират и провеждат от „АЩАР” ООД.

С участието си в играта Вие приемате настоящите правила и се задължавате да ги спазвате.

I. Механизъм на провеждане на игри

1. Игрите ще се провеждат на страницата на Ресторанти La Pastaria във Facebook с адрес https://www.facebook.com/RestaurantsLaPastaria  и в Instagram с адрес https://www.instagram.com/lapastaria Конкретният период за всяка игра ще се определя в поста, задаващ началото и конкретните правила за всяка инициатива.

2. За да се включи в конкретна игра, участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени в конкретния пост, обявяващ играта, публикувайки съдържание от свое име по указания начин.

II. Право на участие

3. В игрите имат право да участват всички пълнолетни физически лица на територията на България, с изключение на служителите на „АЩАР” ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

4. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.

III. Награди

5. Наградите се теглят на произволен принцип (ако не е на друг принцип, посочен в конкретния пост за играта). В случай, че в указания в т. 9 срок не бъде установен контакт с някой от изтеглените печеливши, наградата/ите се предоставя на резервен/вни печеливш/и. Ако е посочен друг критерий, по който се определят победители, същият се конкретизира в поста за обявяване на играта.

6. Имената на спечелилите участници се публикуват като отделен пост и като коментар в промоционалния пост на Facebook страницата на Ресторанти La Pastaria  - в деня на тяхното изтегляне.

7. На печелившите Участници ще бъдат изпратени уведомителни лични съобщения на профилите им във Facebook (чрез Messеnger). За да получи наградата си, всеки печеливш Участник следва да изпрати е-мейл, отправен до Организатора – pr@lapastaria.net, в който да посочи своите данни за доставка на наградата, а именно: име и фамилия, телефон за връзка, след което ще се уточни как да се получи наградата.

8. Предоставяните награди са предметни, посочени конкретно за всяка отделна игра и не се допуска замяната им за паричната им равностойност и/или други ценности. В случай, че наградата е парична, тя се изплаща на печелившия чрез начините, описани по-долу за сметка на Организатора:

* банков превод

* изплащане на място, чрез касов ордер

9. Всеки участник има право да получи само една награда.

10. Ако участникът не бъде открит в рамките на 5 (пет) работни дни или не се свърже с Организатора след уведомяването за спечелването на наградата, той губи правото да я получи и такава не се предоставя. В тези случаи наградата се дава на резервен печеливш.

11. Наградите, както и печалбите от участие в различни игри, могат да бъдат както парични, когато се изплащат като парична сума, така и предметни, когато се предоставят в натура,в зависимост от условията на играта.

При определяне на момента на придобиване на доходите от парични награди се прилага общият принцип на ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ), заложен в чл. 11, ал. 1, а именно, доходите се смятат за придобити на датата на:

* плащането - при плащане в брой;

* заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека - при безналично плащане;

* получаването на престацията - за непаричен доход.

 12. Според чл. 35, ал. 6 и чл. 38, ал.14 от ЗДДФЛ паричната наградата се води облагаем доход и Организаторът е длъжен да изплати данък върху наградната сума. По чл. 46, ал.1 от ЗДДФЛ, Организаторът дължи окончателен данък 10 на сто върху брутната сума на облагаемите парични награди. Печелившият получава крайната парична сума на наградата след изплащането на данъка от Организатора.

IV. Лични данни

13. Участието в играта е доброволно. При участието си всеки участник предоставя достъп до публичния си профил във Facebook и личните данни, съдържащи се в него, а всеки печеливш участник и данните по т. 7 по-горе, като се съгласява личните му данни да бъдат съхранявани, обработвани и ползвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице (по смисъла на чл.4, ал.8 Регламент (ЕС) 2016/679) единствено за целите на играта и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679. Организаторът поставя сигурното съхраняване на лични данни като един от своите основни приоритети и полага дължимата грижа, използвайки подходящи технически, организационни и персонални мерки за недопускането на неоторизиран достъп до или злоупотреба с личните данни на участниците. Администратор на личните данни е „АЩАР” ООД, ЕИК 200746906, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, бул. "Априлско въстание" № 56.

14. Личните данни по т.12 се събират единствено с цел провеждане на играта и доставяне на спечелените награди, на основание чл. 6, ал.1, б. "б" от Регламент (ЕС) 2016/679 (обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор). Те не могат да се използват за изпращане на маркетингови послания или последваща връзка с участниците в играта, без допълнително и изрично съгласие от тяхна страна.

15. Данните се пазят за срок до 3 месеца след края на промоцията. Всеки участник, чиито данни се обработват за целите на Играта, има следните права:

(а) право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях; (б) право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни; (в) право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание или в нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679; (г) право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; (д) право на възражение, включително срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг; (е) право на преносимост на данните, ако същите се обработват по автоматизиран начин на основание договор или съгласие; (ж) право да оттегли съгласието си, когато личните данни се обработват на това основание.

За реализиране на горепосочените права можете да се свържете с нас по всяко време на pr@lapastaria.net. За повече информация, моля запознайте се с Политиката ни за защита на личните данни, публикувана на http://lapastaria.net/bg/briz-varna/page/politika-na-povieritielnost_28

16. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата Игра или в случаите, в които това е предвидено със закон. Организаторът изисква от всяко трето лице, на което предоставя лични данни, да гарантира тяхната поверителност и да ги обработва в съответствие с приложимото законодателство.

V. Други условия

17. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции или при неспазени срокове по точки 7, 8.9, 10 и 11.

18. Всеки евентуален правен спор между Организатора, от една страна и участник, от друга, се решава по пътя на преговорите и добрата воля. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентния съд в Република България.

19. Игрите по настоящите правила по никакъв начин не са спонсорирани, одобрени, администрирани или свързани с Facebook и Instagram.

20. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в играта.

21. Възложителят и Организаторът не отговарят за качеството на наградите, както и не носят гаранционната отговорност за предоставяните награди, същите се предоставят съгласно условията на техните производители и/или разпространители.

22. Организаторът не носи отговорност за забава или невъзможност за предоставяне на наградата поради официални празници.

23. Възложителят има право да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците или трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с играта. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицират съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Възложителят е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

24. Организаторът не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в играта или трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в играта и трети лица във връзка с такова съдържание.

25. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в играта се счита за нарушение на настоящите правила.

26. Възложителят има право да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление участници, които нарушават тези правила. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от провежданите игри. Решението на Възложителя е окончателно.

Настоящите правила влизат в сила от 01.01.2019 г.